• „To właśnie jest małżeństwo! Wyjście i wspólne podążanie, ręka w rękę, powierzając samych siebie wielkiej ręce Pana. Zawsze ręka w rękę, i to przez całe życie”.

  Franciszek, Przemówienie do rodzin podczas zorganizowanego w ramach Roku Wiary Dnia Rodziny
 • „Drogie rodziny chrześcijańskie (…) nie traćcie nigdy tej pewności, jedynej, która może dać sens, moc i radość waszemu życiu: Chrystusowa miłość nigdy was nie opuści, nigdy nie zachwieje się Jego przymierze pokoju z wami”.

  św. Jan Paweł II, Przesłanie z okazji IV Światowego Spotkania Rodzin w Manilii (2003 r.)
 • „Małżonkowie są zatem stałym przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na Krzyżu; wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia, którego uczestnikami stali się poprzez sakrament”.

  św. Jan Paweł II (FC, 13)
 • „Radość małżeńska, której można doświadczyć nawet w cierpieniu, oznacza zaakceptowanie, że małżeństwo jest koniecznym połączeniem radości i trudów, napięć i odpoczynku, cierpień i swobody, zadowolenia i poszukiwań, kłopotów i przyjemności, zawsze na drodze przyjaźni, która pobudza małżonków, by troszczyć się jedno o drugie”.

  Franciszek (AL, 126)
 • „Drodzy małżonkowie, dbajcie o wasze dzieci i w świecie zdominowanym przez technikę przekażcie im w sposób spokojny i ufny motywy życia, siłę wiary, ukazując im wzniosłe cele i wspierając ich w kruchości”.

  Benedykt XVI, Homilia na zakończenie VII Światowego Spotkania Rodzin (Mediolan 2012 r.)
 • „Kiedy spotykam młodą osobę, która właśnie wychodzi za maż lub się żeni, to mówię, że to są ci którzy mają ogromną odwagę. Ponieważ nie jest rzeczą łatwą stworzenie rodziny. Nie jest rzeczą łatwą poświęcić życie i zobowiązać się na całe życie”.

  Franciszek, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 2016 r.
 • „Obok przekazywania wiary i miłości Pana, jednym z największych zadań rodziny jest kształtowanie osób wolnych i odpowiedzialnych”.

  Benedykt XVI, V Światowe Spotkanie Rodzin w Walencji
 • „Ale i dzisiaj małżonkowie mogą przezwyciężyć trudności i dochować wierności swemu powołaniu, uciekając się do pomocy Boga poprzez modlitwę i stałe przystępowanie do sakramentów, w szczególności do Eucharystii”.

  Benedykt XVI, V Światowe Spotkanie Rodzin w Walencji
 • „Godność i odpowiedzialność rodziny chrześcijańskiej jako kościoła domowego mogą być przeżywane jedynie przy nieustannej pomocy bożej, która zawsze zostanie udzielona, jeżeli wyprosi się ją w pokornej i ufnej modlitwie”.

  św. Jan Paweł II (FC, 59)
 • „Drogie rodziny, Pan zna trudy i ciężary naszego życia. Ale zna również nasze głębokie pragnienie, aby znaleźć radość pokrzepienia!”

  Franciszek, Przemówienie do rodzin podczas zorganizowanego w ramach Roku Wiary Dnia Rodziny
 • „Dziękuję Bogu, ponieważ wiele rodzin, które wcale nie uważają się za doskonałe, żyje w miłości, realizując swoje powołanie i rozwija się, pomimo że wiele z nich upada na swej drodze”.

  Franciszek (AL, 57)
 • „Drodzy małżonkowie, żyjąc w małżeństwie, nie obdarowujecie siebie jakąś rzeczą czy działaniem, ale całym życiem. A wasza miłość jest owocna przede wszystkim dla was samych, gdyż pragniecie dobra drugiego i je urzeczywistniacie, doświadczając radości przyjmowania i dawania”.

  Benedykt XVI, Homilia na zakończenie VII Światowego Spotkania Rodzin (Mediolan 2012 r.)
 • „Dialog jest sposobem uprzywilejowanym i niezbędnym, by żyć, rozwijać i wyrażać miłość w małżeństwie i życiu rodzinnym”.

  Franciszek (AL, 136)

Przesłanie Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny – razem dla rodziny

Rodzina powinna zostać otoczona troską organów kościelnych, społecznych i państwowych w celu zapewnienia jej potrzebnej pomocy na płaszczyznach życia społecznego, ekonomicznego i duchowego – tak brzmi pierwszy z 10 postulatów wypracowanych podczas I Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny. W Gnieźnie w dniach 19-20 czerwca br. spotkało się ok. 150 osób zajmujących się rodzinom – przedstawicieli ruchów i wspólnot, fundacji i stowarzyszeń, duszpasterstwa rodzin. Owocem dwudniowych obrad jest „Przesłanie z Forum”, które trafiło do ludzi odpowiedzialnych za troskę o rodzinę, szczególnie w Kościele: do biskupów, rektorów wyższych seminariów duchownych, w których formowani są przyszli duszpasterze.

Treść Przesłania

Przesłanie I Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny

I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny zostało zwołane jako odpowiedź na zachętę papieża Franciszka, aby odnowić głoszenie Ewangelii małżeństwa i rodziny. Chcemy razem, jako środowiska posługujące małżeństwom i rodzinom, odczytać wskazówki, jakich udzielił papież w adhortacji „Amoris laetitia”. Jesteśmy świadomi, że Ewangelia Chrystusa stawia na wolność i odpowiedzialność wyboru, który realizuje się także na drodze powołania małżeńskiego i rodzinnego.

Pierwsze ogólnopolskie spotkanie tak szerokiego gremium zajmującego się promowaniem wartości rodzinnych, ochrony życia i głoszeniem piękna małżeństwa i rodziny jest wydarzeniem bezprecedensowym. Choć służymy małżeństwu i rodzinie na różnych płaszczyznach, to stwierdzamy jednoznacznie, że są one największym dobrem ludzkości, które w żaden sposób nie może być zaniedbane czy niszczone. Dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi za dwa synody biskupów poświęcone małżeństwu i rodzinie. Refleksja nad tą podstawową dla Kościoła i społeczeństwa wspólnotą pozwala zrozumieć, że każdy człowiek potrzebuje bliskości osób, które przez miłość nadadzą mu tożsamość, wprowadzą go w relacje z innymi ludźmi i pozwolą mu zrealizować jego powołanie.

Świadomi jesteśmy zagrożeń, które pojawiają się na horyzoncie polskich rodzin: skrajny indywidualizm, subiektywizm, ideologia gender, osłabienie więzi rodzinnych i społecznych, wzrost liczby rozwodów, samotność wielu dzieci i starszych, uzależnienia. Podczas I Forum chcieliśmy nie tyle przeprowadzić analizę tych zjawisk, co przedstawić pozytywną perspektywę działań i strategii na rzecz wzmocnienia więzi wewnątrzmałżeńskich i prowadzenia polityki przyjaznej małżeństwu i rodzinie. Stwierdzamy, że potrzebne jest budowanie strategii, które pozwolą odkryć, jak ważna jest solidarność społeczna, która opiera się na wzajemnej trosce o drugiego człowieka. Relacje między poszczególnymi generacjami muszą opierać się na wzajemnym zaufaniu, szacunku do każdego człowieka. Uważamy, że konieczne jest oparcie tych działań na wartościach i kulturze chrześcijańskiej, które gwarantują szacunek dla każdej osoby i oferują jej możliwość pełnego rozwoju.

Polskie środowiska posługujące małżeństwom i rodzinom pragną wyrazić także wdzięczność wszystkim, którzy od ponad 50 lat w sposób systematyczny i zorganizowany głoszą Ewangelię małżeństwa i rodziny. Dziękujemy kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim za to zaangażowanie i poniesiony wysiłek. Dziękujemy wszystkim organizacjom, zgromadzeniom życia konsekrowanego, lekarzom i pielęgniarkom, stowarzyszeniom i fundacjom oraz kapłanom i doradcom życia rodzinnego za entuzjazm i przykład życia Ewangelią codziennie.

Zgromadzeni na I Krajowym Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny pragniemy przedstawić postulaty, które pomogą w działaniach i posłudze grup, stowarzyszeń, fundacji, duszpasterstwa małżeństw i rodzin oraz doradców życia rodzinnego.

POSTULATY

 1. Rodzina powinna zostać otoczona troską organów kościelnych, społecznych i państwowych w celu zapewnienia jej potrzebnej pomocy na płaszczyznach życia społecznego, ekonomicznego i duchowego.
 1. Potrzebne są działania, które będą promować małżeństwo i rodzinę jako środowisko naturalnego wzrostu, miejsce kształtowania tożsamości i odpowiedzialności za siebie i innych.
 1. Konieczne jest przeprowadzenie kampanii na rzecz ograniczenia rozwodów, które niszczą relacje rodzinne i zostawiają piętno zwłaszcza na dzieciach i najbliższych krewnych.
 1. Zapraszamy, aby w programach edukacyjnych, w szkołach, parafiach i kampaniach społecznych promować małżeństwo oparte na wierności, uczciwości i nierozerwalności. Konieczne jest prowadzenie profilaktyki na wszystkich poziomach życia społecznego, która pomoże zapobiegać pochopnym decyzjom o rozejściu się.
 1. Rodzina wielodzietna to nie problem, ale szansa na lepszy rozwój. Chcemy promować radosne otwarcie się na dzieci w rodzinie i społeczeństwie.
 1. Rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowania i odkrywania wartości. Zachęcamy parafie, samorządy oraz organizacje pozarządowe do udzielania koniecznego wsparcia tak, aby rodzice nie byli osamotnieni w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Przypominamy, że wychowanie jest pierwszym i najważniejszym obowiązkiem rodziców, którym przynależy prawo edukacji dzieci według wartości przez nich wyznawanych.
 1. Parafia to miejsce spotkania z Bogiem i ze wspólnotą. Zapraszamy kapłanów i małżeństwa oraz rodziny do współpracy na rzecz stworzenia w parafii miejsca przyjaznego rodzinie.
 1. Pragniemy, aby małżeństwa i rodziny, które doświadczają kryzysu mogły znaleźć oparcie i potrzebną pomoc u dobrze przygotowanych specjalistów.
 1. Konieczna jest stała formacja alumnów i kapłanów w dziedzinie duszpasterstwa małżeństw i rodzin.
 1. Małżeństwo i rodzina są nie tylko przedmiotem, ale także podmiotem głoszenia Ewangelii małżeństwa i rodziny. Chcemy zaprosić małżeństwa i rodziny, aby poprzez świadectwo swojego życia prowadzili innych do spotkania z Chrystusem.

Zapraszamy wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich organy samorządowe do podjęcia wysiłku na rzecz małżeństw i rodzin, które stanowią podstawową siłę społeczeństwa.

Organizatorzy i Uczestnicy

I Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny

Formularz rejestracji